HỆ THỐNG BIỂN BÁO CHỈ DẪN CỦA ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Nhóm biển chỉ dẫn bao gồm có 48 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến biển số 448 :